Newsy ze świata

Wiadomości z całego świata

chiny:-tydzien-za-wielkim-murem-(45/21),-czyli-subiektywny-przeglad-wydarzen-andrzeja-lianga-z-szanghaju
Wiadomości

Chiny: Tydzień za Wielkim Murem (45/21), czyli subiektywny przegląd wydarzeń Andrzeja Lianga z Szanghaju

Z prac rządu (来自政府工作)
VI Plenum KC KPCh

Najważniejszym wydarzeniem politycznym 45 tygodnia br. w Chinach były obrady VI Plenum Komitetu Centralnego KPCh XIX Kadencji (中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会). Posiedzeniu blisko 348 członków KC i ich zastępców przewodził Xi JinPing piastujący funkcję sekretarza generalnego KPCh. Xi w imieniu Biura Politycznego KC przedstawił sprawozdanie z prac Biura oraz projekt „rezolucji historycznej” dotyczącej wielkich osiągnięć i doświadczeń historycznych KPCh uzyskanych podczas stuletniej działalności partii. Sprawozdanie i projekt rezolucji były później przedmiotem dyskusji.

Oba dokumenty zostały przyjęte przez Plenum na zakończenie obrad. Pozornie nie zdarzyło się nic nadzwyczajnego. Jednak uchwalona rezolucja ma niewątpliwie charakter historyczny i jest osobistym sukcesem Xi JinPinga. To trzecia taka rezolucja w 100-letniej historii partii.

Pierwsza przyjęta była w 1945 roku, kiedy liderem był Mao ZeDong 毛泽东. Umacniała jego pozycję i  określiła linię partii na kolejne lata. Drugą uchwalono w roku 1981 w okresie rządów Deng XiaoPinga 邓小平. Rezolucja ta przyznawała, że niektóre rozwiązania zaproponowane i wprowadzone przez Mao były błędne (aczkolwiek większość z nich miała charakter doniosły i pozytywny) oraz wyznaczyła kurs nowych reform gospodarczych i otwarcia kraju.

Te dwie rezolucje odegrały znaczącą rolę w budowie konsensusu i jednoczeniu wszystkich sił, aby realizować nowe zadania, przeprowadzić reformy i wcielać w życie opracowane strategie rozwoju. Oczekuje się, że i ta trzecia spełni podobną rolę. Z jednej strony podsumowuje ona osiągniecia partii w stuletniej historii, przywołuje zarazem dokonania i zasługi jej czterech poprzednich przewodniczących (Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao). Rezolucja wymienia osiągnięcia państwa, których dokonano w okresie sprawowania funkcji sekretarza generalnego przez Xi, wymienia też zadania jakie stoją przed krajem w „erze” Xi. Niewiele wspomina się tu o sprawach gospodarczych koncentrując na ideologicznych, politycznych i społecznych. I tak:

 • cała partia musi być wierna idei przewodniej roli Komunistycznej Partii Chin (中国共产党), w swym działaniu kierując się marksizmem-leninizmem, myślami Mao ZeDonga 毛泽东, teorią Deng XiaoPinga 邓小平, koncepcję „Trzech Reprezentacji” Jiang ZeMina 江泽民, naukowym punktem widzenia rozwoju Hu JinTao 胡锦涛 oraz myślami Xi JinPing o socjalizmie z chińską charakterystyką dla nowej ery, jak również decyzjami i wskazówkami ostatniego XIX Zjazdu KPCh;
 • KC z Xi JinPingiem na czele rozwiązało wiele długotrwałych problemów, z którymi w przeszłości nie zdołano się uporać. Dokonano wielu wielkich rzeczy, nie negując historycznych osiągnięć, nie odrzucając zmian dotyczących partii i kraju. Xi JinPing dokonał przełomu w myśleniu, ideologii, koncepcji rozwoju, pozostając wiernym marksizmowi z chińską charakterystyką;
 • system przywództwa Komunistycznej Partii Chin jest stale ulepszany, system socjalistyczny o chińskiej specyfice stał się bardziej dojrzały i kompletny, poprawiło się życie ludzi we wszystkich aspektach. Coraz większy priorytet uzyskuje ochrona środowiska i ekologia. Kompleksowo wzmacniane jest bezpieczeństwo narodowe;
 • decydujące znaczenie dla rozwoju partii i kraju w nowej epoce oraz dla wzmocnienia historycznego procesu wielkiego odrodzenia narodu chińskiego ma obranie na lidera Xi JinPinga oraz powszechne przyjęcie jego myśli. Kraj potrzebuje silnego, zdecydowanego lidera z wizją w okresie pełnym wyzwań wewnętrznych i globalnych;
 • Chiny są na nowej drodze prowadzącej do budowy nowoczesnego socjalistycznego kraju ze społeczeństwem średnio zamożnym na wielu płaszczyznach, pełnego wprowadzenia w życie nowej koncepcji rozwoju opartej na jakości, innowacyjności, technologii. Tylko socjalizm pozwoli zachować Chiny i tylko socjalizm umożliwia rozwój Chin;
 • myśli Xi JinPinga o socjalizmie z chińską charakterystyką dla nowej ery są oficjalną ideą XXI wieku. Koncepcja ta odpowiada bowiem na pytania dotyczące cech socjalizmu budowanego w nowoczesnym państwie
 • w socjalistycznej gospodarce rynkowej jest miejsce dla rynku, sektora prywatnego, ale nie ma miejsca na monopole i łamanie prawa. Postęp musi być stabilny, a rząd musi być aktywny, nie może biernie przyglądać się wydarzeniom.

„Rezolucja historyczna” jest nie tylko biletem wstępu dla sekretarza generalnego Xi do panteonu największych postaci w mitologii KPCh. To także manifest polityczny i obraz jego kolejnej kadencji, jeśli wybrany na nią zostanie podczas zapowiedzianego na drugą połowę przyszłego roku XX Zjazdu Partii. Zgodnie z obowiązującym wciąż statutem KPCh sekretarz generalny wybierany jest na dwie pięcioletnie kadencje. Te właśnie kończą się Xi wraz z przyszłorocznym zjazdem, który ma wybrać nowe władze partii. Ale w 2018 roku Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych (parlament chiński) zlikwidowało tę barierę. Dokonano nowelizacji konstytucji ChRL, a wśród nich zniesiono kadencyjność urzędu prezydenta (przewodniczącego ChRL), wpisano myśli Xi o socjalizmie z chińską charakterystyką dla nowej ery do preambuły konstytucji (w statucie partii już też są). Zatem i partia zniesie kadencyjność co zapewne uchwali podczas XX Zjazdu.

Na ponad 6 stronach rezolucji Xi JinPing został wymieniony 17 razy, Mao ZeDong 7, a Deng XiaoPing zaledwie 5. W trakcie VI Plenum Xi nazywano „wielkim sternikiem odnowienia narodu chińskiego”. Tytuł „wielki sternik” był do tej pory „własnością wyłączną” przewodniczącego Mao.

Specyficzną cechą tej rezolucji jest eufemizacja wydarzeń z przeszłości. Okresy wstrząsów politycznych, gospodarczych czasów powojennych, lat 60 i 70, nazywane są w niej czasem „rewolucji socjalistycznej, skoku ku socjalizmowi i budowania jego podstaw”. Przeszłość pokazana jest pozytywnie, choć zarazem pełna jest wielkiego wysiłku, poświęcenia, wyrzeczeń i ciężkiej pracy.

Generalnie „Wybierzmy przyszłość”.

Atmosfera VI Plenum

Atmosferę panującą podczas VI Plenum, posiedzenia prowadzonego za zamkniętymi drzwiami, w pewnym sensie odzwierciedla konferencja prasowa podsumowująca wydarzenie, a zorganizowana w dzień po zamknięciu obrad plenarnych. W konferencji wzięło udział pięciu dyrektorów wydziałów KC KPCh (propagowania, badań politycznych, finansów i ekonomii oraz badań historii partii i literatury). Tematem najczęściej poruszanym przez dyrektorów były relacje ze Stanami Zjednoczonymi, tudzież same Stany Zjednoczone. Zdecydowanej krytyce poddano system zachodniej demokracji, którą określono mianem „gry bogatych”, z prawdziwą demokracją nie mającej wiele wspólnego. Demokracja – zaznaczali dyrektorzy – nie jest patentem krajów zachodnich, zatem nie powinny one definiować demokracji jako takiej, nie powinni też dyktować innym jej formatu. W swoich komunikatach dyrektorzy wyrażali sprzeciw wobec prób narzucania Chinom modelu demokracji Stanów Zjednoczonych.

Jeden z dyrektorów powiedział, że intencją organizowanego przez USA w grudniu br. „Szczytu na rzecz demokracji” jest uderzenie w państwa trzecie i podzielenie świata. Chiny nie otrzymały jeszcze zaproszenia na to wydarzenie.

Przedstawiciele KC zadeklarowali podczas konferencji, że Chiny będą podążać za Xi i jego wizją silnego systemu pod kierownictwem KPCh. Stwierdzili, iż rozwój gospodarczy państwa był i jest dla partii sprawą fundamentalną, znajdował się i znajduje w centrum uwagi. To priorytet, któremu nadano nowe znaczenie. Partia schodzi z dotychczasowej ścieżki rozwoju przy dalszym otwieraniu się na światową gospodarkę, której integralną częścią są Chiny. Istotne jest dążenie do osiągniecia do „wspólnego dobrobytu”, umiarkowanego dostatku dla wszystkich, a nie tylko dla nielicznych. Przedsiębiorcy mają wiele sposobów czy możliwości, aby przyczynić się do osiągnięcia tego celu. Przede wszystkim muszą oni działać zgodnie z prawem, uczciwe. W zamyśle „wspólnego dobrobytu” nie chodzi o okradanie bogatych, czy wymuszanie datków, aby pomóc biednym. To byłaby sprzeczne z podstawowym znaczeniem pojęcia „wspólnego dobrobytu”. Działaniem na jego rzecz ma być m.in. płacenie podatków, realizacja korporacyjnej odpowiedzialności społecznej, troska i opieka nad pracownikami.

W trakcie konferencji wskazano na konieczność rozwiazywania w kraju problemów społecznych, np. takich jak wysokie koszty życia, malejąca ilość dostępnej siły roboczej, czy szybko starzejąca się populacja. Przy tym za nie mniej ważne uznano wyzwania ideologiczne i konieczność wzmocnienia edukacji w tym zakresie.

Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacji (工业和信息化部):

W październiku br. ponownie odnotowano rekordową sprzedaż samochodów NEV (elektrycznych i hybrydowych). Kupiono ich w Chinach 383 000, w tym 316 000 to auta elektryczne. Udział „elektryków” w całym rynku pojazdów wynosi już 16.4%.

Ministerstwo Finansów (财政部):

Utworzono specjalny fundusz w wysokości 1,4 mld RMB (ok. 889,417 mln PLN), który zostanie przekazany na pomoc rolnikom zamieszkujących te tereny 5 prowincji, które zostały najbardziej dotknięte skutkami jesiennych powodzi. Fundusze zostaną przeznaczone głównie na odbudowanie potencjału produkcji rolnej i przeprowadzenie ponownych zasiewów ozimych. Prowincje, do których trafia środki pomocowe to:

 • HeBei 河北,
 • ShanXi 山西,
 • ShanDong 山东,
 • HeNan 河南 i
 • ShaanXi 陕西.

W pierwszej kolejności wsparcia finansowego wymagają działania takie jak suszenie zbiorów jesiennych, magazynowanie, zakup paliwa, nawozów, nasion oraz materiałów i usług potrzebnych do przywrócenia produkcji rolnej. Ważne, by odbudować bazę produkcyjną dla przyszłorocznych zbiorów letnich. Władze centralne wymagają, by uruchomione fundusze zostały rozdysponowane i rozliczone w ciągu 10 dni od ich przelania na konta w wymienionych prowincjach. Rządy lokalne zostały zobligowane do uruchomienia środków pomocowych z własnych budżetów i to w kwotach równych, lub wyższych, niż uzyskane z centrali.


Ekonomia (经济), Biznes (生意)
Inflacja w górę

Niepokoją dane dotyczące październikowych odczytów wskaźników cen konsumpcyjnych CPI, jak i cen producentów PPI.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (ang. consumer price index, CPI, 消费者物价指数) – indeks zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych, najpopularniejsza na świecie miara inflacji/deflacji  – w październiku wyniósł 1,5% r/r. CPI nie przekroczyło wprawdzie zakładanej granicy 3%, ale to wartość o ponad 100% wyższa niż odnotowana we wrześniu (0,7%).

Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (ang. producer price index, PPI, 工业生产者出厂价格指数) – miernik obrazujący zmiany poziomu cen ustalanych przez producentów na różnych etapach procesu wytwarzania dóbr (powszechnie stosowana, obok wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych miara poziomu inflacji) – wzrósł w październiku o 13,5% r/r (we wrześniu 10,7%). To najwyższy odczyt tego wskaźnika od 26 lat.

CPI – ceny konsumpcyjne

Za skok poziomu inflacji w październiku odpowiadają głównie ceny warzyw. Na rynku średnio wzrosły o 15,9% r/r. Anomalie pogodowe (ulewne deszcze, liczne powodzie, wichury), zakłócenia w łańcuchu dostaw żywności, rosnące koszty produkcji przełożyły się na gwałtowny wzrost cen.

Co ciekawe – sama żywność potaniała w minionym miesiącu o 2,4% r/r (we wrześniu o 2,5%). A to przez wzgląd na spadające ceny mięsa, zwłaszcza wieprzowiny – o 44% r/r. Jednocześnie wzrosły cen ryb, jajek i oleju jadalnego. Odpowiednio o 18,6%, 14,3% i 9,3%.

Ceny produktów nieżywnościowych wzrosły o 2,4% r/r. Najbardziej, bo o 32,2% r/r podrożała benzyna, olej napędowy o 35,7%.

Wskaźnik cen konsumenckich (inflacji) CPI

Dane: Państwowe Biuro Statystyki 国家统计局 (m/m – miesiąc do miesiąca; r/r – rok do roku)

PPI – ceny producentów

Przyspieszył w październiku wzrost cen producentów PPI. Wyniósł już 13,5% r/r, gdy we wrześniu było to 10,7%. Wzrost cen dóbr produkcyjnych trwa od marca br. Ceny w przemyśle wzrosły o 17,9% r/r. Na 40 badanych sektorów przemysłowych 36 wykazał wzrost cen. W przemyśle węglowym ceny wzrosły o 103% r/r.

Na wzrost wskaźnika PPI wpływ miały głównie rosnące ceny surowców energetycznych,

 » Czytaj dalej

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.